Ægtepagter – alt du behøver at vide

En ægtepagt er en juridisk aftale, som to personer indgår, før de gifter sig. Aftalen regulerer en række forhold mellem parterne, såsom ejendomsforhold, gæld, arv og andre økonomiske spørgsmål. Ægtepagten giver parterne mulighed for at fravige de lovbestemte regler om formueforholdet mellem ægtefæller. Det kan for eksempel være, at de ønsker at beholde deres ejendomme adskilt eller at aftale en særlig fordeling af formuen ved separation eller skilsmisse. Ægtepagten skal oprettes i en særlig form og registreres hos Familieretshuset for at være gyldig.

Fordele ved at oprette en ægtepagt

En af de primære fordele ved at oprette en ægtepagt er, at den kan hjælpe med at sikre, at jeres ønsker og forventninger til ægteskabet bliver tydeliggjort og dokumenteret. Ægtepagten kan også være med til at undgå fremtidige uenigheder og konflikter, da den fastlægger, hvordan jeres fælles økonomi og formue skal håndteres. Derudover kan en ægtepagt være nyttig, hvis I senere vælger at skille jer, da den allerede har fastlagt, hvordan jeres aktiver skal fordeles. Hvis du ønsker alt om ægtepagter, kan du læse mere på denne hjemmeside.

Hvornår bør man oprette en ægtepagt?

Det anbefales at oprette en ægtepagt, hvis man har særlige ønsker til, hvordan ens formue og ejendele skal fordeles efter et eventuelt ægteskabs opløsning. En ægtepagt kan være særligt relevant, hvis man for eksempel har erhvervet ejendomme eller andre værdifulde aktiver før ægteskabet. Ægtepagten kan også bestemme, hvordan fremtidige arveudlodninger skal håndteres. Derudover kan en ægtepagt være nødvendig, hvis man ønsker at beskytte egne eller familiemedlemmers interesser. Lær mere om agentaftaler her.

Sådan opretter du en ægtepagt

Når du skal oprette en ægtepagt, er det vigtigt at have styr på de nødvendige dokumenter og procedurer. Du skal udfylde en standardformular, som kan findes hos et advokatkontor eller på Familieretshuset’s hjemmeside. I formularen skal I angive jeres personlige oplysninger, samt hvilke aftaler I har indgået omkring jeres økonomiske forhold. Ægtepagten skal underskives af jer begge, og vidneudsagn fra to personer, som ikke er parter i aftalen, er også et krav. Når ægtepagten er underskrevet, skal den registreres hos Familieretshuset, før den træder i kraft. Sørg for at få en kopi af den færdige ægtepagt, som I kan opbevare til senere brug.

Indhold i en ægtepagt

En ægtepagt kan indeholde en række forskellige elementer, som parterne aftaler. Typiske elementer inkluderer:

  • Bestemmelser om formueordning, herunder hvad der skal anses som fælleseje, særeje eller særlig eje
  • Aftaler om forvaltning og rådighed over fællesejet
  • Aftaler om forsørgelsespligt og bidrag mellem ægtefællerne
  • Bestemmelser om fordeling af aktiver og gæld ved separation eller skilsmisse
  • Aftaler om arv og testamente
  • Bestemmelser om ægtefællernes rettigheder og pligter under ægteskabet

Ændringer og opsigelse af en ægtepagt

Ændringer og opsigelse af en ægtepagt kan foretages af ægtefællerne i fællesskab. Begge parter skal være enige om ændringerne, og de skal være nedskrevet og underskrevet af begge. Opsigelse af en ægtepagt kan ske med et vist varsel, typisk 6 måneder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at opsigelsen ikke har tilbagevirkende kraft, så aftaler indgået under ægtepagten forbliver gældende. Ændringer og opsigelse af en ægtepagt kræver i de fleste tilfælde besøg hos en advokat for at sikre, at alt foregår korrekt.

Ægtepagter og skilsmisse

Ægtepagter kan have stor betydning, hvis et ægteskab ender i skilsmisse. Ægtefællerne kan i ægtepagten aftale, hvordan deres formue og gæld skal fordeles ved en eventuel skilsmisse. Aftaler om f.eks. pensionsrettigheder og ejendomme kan også være reguleret i ægtepagten. Selvom ægtepagten kan ændres undervejs, så er den bindende, hvis den er oprettet korrekt. Domstolene vil som udgangspunkt respektere indholdet af en ægtepagt ved skilsmisse, medmindre der er særlige omstændigheder, der taler imod det.

Arv og testamente i forhold til ægtepagter

Ægtepagter kan have stor betydning for arv og testamente. Hvis der er oprettet en ægtepagt, kan det påvirke, hvordan boet fordeles efter en ægtefælles død. Ægtepagten kan fastlægge, hvordan formuen skal deles, og om der skal ske særeje af visse aktiver. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan ægtepagten spiller sammen med ens testamente, så der ikke opstår uhensigtsmæssige situationer for ens arvinger. Rådgivning fra en advokat kan være en god idé, når man skal oprette eller ændre sin ægtepagt.

Økonomiske overvejelser ved en ægtepagt

Når man indgår en ægtepagt, er det vigtigt at overveje de økonomiske konsekvenser. En ægtepagt kan have betydning for fordelingen af formue og gæld, opsparing, pensionsrettigheder og andre økonomiske forhold mellem ægtefællerne. Det anbefales at konsultere en advokat for at sikre, at ægtepagten afspejler ens ønsker og behov, og at man forstår de økonomiske implikationer fuldt ud. Derudover kan det være en god idé at gennemgå ægtepagten med en revisor for at få et professionelt perspektiv på de økonomiske aspekter.

Juridiske aspekter ved ægtepagter

Ægtepagter er juridisk bindende kontrakter, der regulerer formueforholdet mellem ægtefæller. De kan indeholde bestemmelser om ejendomsforhold, gæld, opsparing og andre økonomiske forhold. Ægtepagter skal oprettes i overensstemmelse med de relevante love og regler, og de skal registreres hos Familieretshuset for at have gyldighed over for tredjemand. Det er vigtigt, at ægtefæller søger uafhængig rådgivning fra en advokat, når de indgår en ægtepagt, for at sikre, at deres interesser er tilstrækkeligt beskyttet. Ægtepagter kan ændres eller ophæves, men dette kræver ligeledes en juridisk procedure.